Efter den fördjupade analysen där LCC används istället för Pay Off görs en upphandling. LCC innehåller både räntekostnader och prisökningar för energin samt den ekonomiska livslängden. Vid den fördjupade analysen skrivs också en AF-del och en ramhandling för att göra en regelrätt upphandling. RicMan Energy hjälper också till att göra utvärderingen av anbuden. Detta för att styrelsen ska få ett så bra underlag som möjlig att fatta ett seriös och professionellt  beslut.