Energideklaration -
Efter en genomförd energideklaration får kunden:
En översikt av husens nuvarande energistatus, registrerad hos Boverket. En åtgärdsrapport som beskriver eventuella energieffektiviseringsåtgärder. Payofftider som beskriver hur lång tid det tar för åtgärderna att betala sig. Besked på hur stor energibesparingen blir om förbättringarna genomförs. Vid flerbostadshus och lokaler fått sammanfattningen som ska anslås, inplastade och klara att sättas upp. En energideklarationen som är giltig i tio år från godkännandedatumet.


Andra typer av uppdrag har varit allt från industrier som vill återvinna överskottsenergi från tillverkningsprocessen till fastighetsägare som vill ha hjälp med att driva process mot markägaren pga. krav på typ av uppvärmningsform enligt tomträttsavtal.
En typiskt uppdrag är att åtgärda problem av typen:


1. OVK som inte är godkänd.
2. Klagomål på ojämn innetemperatur.
3. Matos i trapphus eller lägenheter.
4. Ljud från ventilation.
5. Problem med att få ut fuktig luft från badrum.
6. Att få hjälp från leverantör av styr och reglersystem då problem/fel uppstår.
7. Höga drift kostnader gällande uppvärmning och varmvatten.

I alla ovanstående punkter finns samband mellan varandra på ett eller annat sätt. Har t ex. bostadsrättsföreningen problem med ett av dessa punkter har man troligen problem med ytterligare någon av ovanstående punkter.

Vi hjälpte en Bostadsrättsförening där de hade ett antal områden med klagomål:

1. Ojämn temperatur i fastigheten.
2. Klagomål från hyresgästerna i lokalerna som fanns på gatunivå.
3. Höga driftkostnader, inte nöjda med attityden från leverantören.
4. Hög temperatur i garaget som låg under gatunivå.

Dessa upplevda fel var grunden för uppdraget:

- Där vi först går in och gör en enklare utredning på 3-5 dagar.
- Den presenteras för styrelsen för att de ska få en uppfattning av kostnaden och besparingens storlek.
- Innan uppdraget startade säkerställdes föreningens ekonomiska förväntningar på åtgärderna i sin helhet.
- I första utredningen anges det ekonomiska utfallet i en Pay Off-tid.

I detta uppdrag skulle samtliga fläktar bytas, inte aggregaten pga. av att deras placering var i trånga utrymmen på vind och ett byte av aggregat skulle betyda omfattande ombyggnad av vind. Ventilationen var FT-system, alltså separata tilluftsfläktar på vind och separata frånluftsfläktar på tak. I lägenheterna var det frånluft med tilluft via spaltventiler i fönster.

Det visade sig också att föreningen hade haft olika entreprenörer som gjort injustering av värmesystem (flera entreprenörer hade gjort försök med bibehållet problem), ombyggnation av lokaler (bidrog till att brandfunktionerna var helt satta ur spel utan styrelsens vetskap), ändringar av styr och reglersystemet (framför allt i apparatskåp) som gjorde att det var ur el-synpunkt helt olagligt (utan styrelsens vetskap).

Det framkom att inget av alla ingreppen från olika entreprenörer hade besiktigats, eftersom allt gjort på/med "pek". Alltså inga handlingar eller AF-del som gick att besiktiga efter och följaktligen ingen garanti eller dokumentation.

Styrelsen accepterade upplägget samt det ekonomiska utfallet och ville att vi skulle gå vidare i processen, med en fördjupat analys av fastigheten. När den var klar skulle samtliga fläktar bytas och installation av bergvärme med åter laddning via vätskebatterier i frånluften.

Bakgrunden till lösningen var att tillgänglig yta inte medgav alla energibrunnarna. Här använde vi Earth Energy Design, EED för att beräkna energibrunnarna för en 25 års period och se om temperaturen i berget blev stabil efter 5-8 år som är kravet.

Genom injustering av ventilationen och sänkning av tilluftstemperaturen i trapphusaggregaten och genomgång av lokalerna kunde den totala effekten sänkas med 15 %, vilket gjorde att värmepumps installationen krympte något. Ekonomin förbättrades ytterligare av detta. Temperaturen i garaget sänktes också till en acceptabel nivå.

Det installerades ett nytt styr & övervakningssystem med en webblösning som vi tillsammans med föreningen kan övervaka och följa upp anläggningen, logga de temperaturer eller funktioner som önskas.

I den fördjupade analysen övergick vi från Pay off-tid till en Livskostnadsanalys, LCC, den ger en bättre bild av investeringens  ekonomiska fördel jämfört mot att behålla nuvarande system eller ett annat tänkt lösning. Avskrivningstiden för energibrunnarna är t ex. 50 år, vilket kan beaktas i en LCC men inte i en rak Pay Off.
Den totala investeringskostnaden blev 52 000 kr/lägenhet och besparingen blev 6 000kr/lägenhet och år. Då inkluderades en hel del underhållsåtgärder som ändå skulle till, t ex. fläktbyten. Föreningen hade också en del egna medel sedan tidigare.
RicMan Energy´s Energikoncept som följer en kvalitetssäkrad process.

Förstudie av energieffektivisering inom ramen för ekonomin.

Energianalys med realistiska och ekonomiska åtgärdsförslag.

Upphandling av entreprenad, projektledning och genomförande.

Copyright © 2017 RicMan Energy