OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK Ska i flerbostadshus utföras var tredje (3) år eller var sjätte (6) år beroende på system.

Är den frivillig?
Svar: Nej, det är fastighetsägarens ansvar att se till att de utförs och åtgärda ev. brister. OVK är ett myndighetskrav som fastighetsägaren måste leva upp till.

Varför utförs OVK?
Svar: För att upprätthålla en god innemiljö för de boende. För att hålla emissioner av vissa ämnen under gränsvärdet för resp. ämne.

Vad händer om OVKn inte utförs eller brister inte åtgärdas?
Svar: Kontrollmyndig.heten, Stadsbyggnadskontoret i kommunen kan ge ett föreläggande. Vanligast är att fastighetsägaren får en tid på sig att åtgärda felet.

Vad ska vi göra med protokollet?
Svar: Den ska skickas in till Stadsbyggnadskontoret