OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK Ska i flerbostadshus utföras var tredje (3) år eller var sjätte (6) år beroende på system.

Fråga: Är den frivillig?
Svar: Nej, det är fastighetsägarens ansvar att se till att de utförs och åtgärda ev. brister. OVK är ett myndighetskrav som fastighetsägaren måste leva upp till.

Fråga: Varför utförs OVK?
Svar: För att upprätthålla en god innemiljö för de boende. För att hålla emissioner av vissa ämnen under gränsvärdet för resp. ämne.

Fråga: Vad händer om OVKn inte utförs eller brister inte åtgärdas?
Svar: Kontrollmyndig.heten, Stadsbyggnadskontoret i kommunen kan ge ett föreläggande. Vanligast är att fastighetsägaren får en tid på sig att åtgärda felet.

Fråga: Vad ska vi göra med protokollet?
Svar: Den ska skickas in till Stadsbyggnadskontoret