OVK

MER OM OVK BESIKTNING

 

plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter. Beroende på vilken ventilationssystem som fastigheten har, en OVK besiktning görs var 3 eller 6 år. OVK besiktningen skall utföras av certifierad funktionskontrollant med OVK behörighet.


Respektive kommun, övervakar att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter beträffande obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

RicMan energi har stor erfarenhet, behöriga Kiwa certifierad, pålästa om gällande krav och utför tjänsten. Vi har kunskap om gällande OVK krav och regler och har tillgång till de flesta mätinstrument som finns på marknaden och håller dem självklart kalibrerade.

 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, behöver genomföra OVK besiktning.

OVK-besiktningen utförs för att tillgodose myndighetskrav enligt PBL 8 kap. 25 §. Kravet på OVK finns sedan 1991. OVK, Obligatorisk Ventilation Kontroll ska göras i alla byggnader regelbundet. För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnaden skall dess ägare se till att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är utförd och godkänd.

 

HUR GÅR VÅR PROCESS TILL:

 • Vi lämnar offert. För att räkna fram ett pris på besiktningen behöver vi följande information om: 
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsbeteckning, fastighetens adress (inkl. ort)
 • Fastighetens ventilationssystem
 • Antal lägenheter och om det finns näringsverksamhet i fastigheten
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter

 

 • Vi följer upp och justerar offert om det finns frågor.
 • Efter godkännande av offert planerar vi arbetet och kommer överens med beställaren om när i tiden arbetet ska genomföras. Besiktningen utförs normalt mellan 08:00 16:00. Vi erbjuder även besiktning kvällstid mellan 17.00-20.00 eftersom det är då de flesta boende är hemma och inte behöver ta ledigt. Detta utan extra kostnad.

 

 • I god tid (Minst 2 veckor i förväg) skickar vi aviseringsinformation som ska distribueras till boende och lokal innehavare.

 

 • Vi följer upp aviseringen för att försäkra oss att samtliga är informerade och är tillgängliga vid besiktningen.

 

 • Vi genomför besiktningen enligt tidplan. Certifierade kontrollant går från lägenhet till lägenhet och genomför mätningar, observationer och skriver protokoll. Vi noterar vilket ventilationssystem som används och säkerställer att rätt ventilationsdon och ventiler finns. Luftflödet mäts i liter/sekund och vi kontrollerar att det inte råder bakdrag eller felaktiga installationer. Allt protokollförs.

 

 • Vi levererar OVK protokoll/intyg. Alla mätningar och noteringar sammanställs i ett OVK-besiktningsprotokoll. Protokollet innehåller information om vilka brister som finns och om det finns anmärkningar som måste åtgärdas vid ombesiktning. Besiktningen dokumenteras och eventuella anmärkningar noteras i protokollet, ifall åtgärder behöver utföras.

 

 • Efter utfört besiktning skickas protokollet från ventilationskontroller till fastighetsägaren/beställaren. Det är ett dokument ”OVK-intyg” som visar resultatet av besiktningen, datum och att det är certifierade kontrollant från RicMan Energi som utfört besiktningen. Besiktningen ska skickas till kommunens bygglovsenhet.

 

OM OLIKA VENTILATIONSSYSTEM

 

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation
FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft
FX-ventilation = F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med återvinning

 

HUR OFTA SKA OVK GÖRAS?

 

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem: Var 3:e år

 

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation: Var 6:e år

 

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation: Var 6:år

 

 

 

 

 

 •