VATTENANALYS

Varför prata om vattenkemi i energisammanhang?

Det vanligaste medium för att föra över värme från en given energikälla till omgivningen är vatten. Vatten finns i princip i alla värmesystem, vi använder vatten för att åstadkomma ånga till el-generering, vi använder vatten till kyla. Användningsområdet är oändligt stort.

Vad är då vatten?

Förutom vattenmolekylen innehåller vatten en mängd joner som bildar komplex eller kristalliserar sig under uppvärmning. Den vanligaste är "pannsten" som består i huvudsak av kalciumkarbonat.

Problem uppstår på alla värmeöverförande ytor. När vi upptäcker problemet är det oftast i samband med att funktionen upphör eller att vi mäter och ser en försämrad funktion.

Kan då detta elimineras och vad ska vi tänka på?

Viktigt är att inte bara tänka på den tekniska lösningen utan också vad som är ekonomiskt motiverat både för leverantören men även för kunden. Det mesta går att lösa tekniskt till 100 % men kunden vill kanske inte betala för denna lösning. Dessutom finns det konkurrenter som kanske inte gör en fullständig lösning och därmed en billigare produkt.

Det handlar också om företagets image och kvalitetsmål för sina produkter.

I USA beräknas kostnaden för beläggning i värmeväxlare kosta 40 - 70 miljarder SEK/år. De sista 20 åren har också registrerade patent inom området ökat. Sverige står för något enstaka ansökan/år.

MÄTNING

Genom att mäta:

- TDS, total salthalt
- [Alk], Alkaliniteten
- Kalciumhårdheten
- pH-värdet
- Temperatur

Med hjälp av LS Index, RS Index och PS Index går det att avgöra hur pass corrosivt vattnet är. Men även hur benäget det är att bilda beläggningar på värmeöverförande ytor.

Problem som behöver lösas?

- Genom utbildning?
- Genom vattenanalyser?