Energikartläggning
                                                          RicMan Energi


Vi är certifierad energikartläggare (STEMFSV2014:2,nr:7935). Certifieringen av energikartläggare ligger under
Energimyndigheten. Vid en energikartläggning genomförs mätningar där det krävs och är möjligt.
Energikartläggningen ska ha fokus på den energin som är betydande.
Alltså där det är bäst möjligheter att få till en åtgärd som är inom företagets önskan då det gäller ekonomi.

VAD ÄR EN ENERGI KARTLÄGGNING?
Syftet är att " främja förbättrad energieffektivitet i stora företag" men går att genomföra i alla företag.
ENERGIKARTLÄGGNINGEN INNEHÅLLER:
• en övergripande beskrivning av företagets totala energianvändning.
• detaljerad studie av området med betydande energianvändning.
• förslag på åtgärder som förbättrar energiprestandan.
Platsbesök ska genomföras.
VILKA FÖRETAG SKA ENERGI KARTLÄGGAS?
Enligt Lagen (2014:266) ska alla stora företag energi kartläggas. Ska utföras var 4 år enligt lag.
VAD ÄR DÅ ETT STORT FÖRETAG?
Ett stort företag ska uppfylla följande kriterier:
• 250 anställda eller fler
• Årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller ha
• En balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Om moderbolaget ligger utanför Sverige men uppfyller kriterierna så ska även verksamheten i
Sverige kartläggas, även om den enheten inte uppfyller kriterierna.
VAD GÄLLER FÖR SMÅ ELLER MEDEL STORA FÖRETAG?
Lagkravet gäller inte för dessa, men det är en ekonomisk vinst att energieffektivisera.
Här kan företaget själva sätta upp de ekonomiska kraven för åtgärderna. Då får företaget de åtgärder de kan tänkas genomföra.